ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร เข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้จัดสอบ ณ ห้องเรียน 9503 และ 9505 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ