ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา  ๑/๒๕๖๒     นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมประชุม  เพื่อชี้แจงการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ การส่งหลักฐานเอกสารประกอบการสอน  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้เกษียณอายุราชการ แนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองราชการ และจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามเผนการพัฒนา ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี