ข่าว

ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือความร่วมมือโครงการด้านวิชาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านวิชาการ วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยเฉพาะทางด้านวิชาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.บริษัทแฟมเทรด จำกัด โดย นางสาวทียารัตน์ คงมณี (CEO) และ Mr.Christian Finseth ฝ่ายการตลาดยุโรป ซึ่งเป็นทีมผู้บริหารเดียวกับบริษัท Hygiene Technology Thailand จำกัด ในกลุ่ม บริษัท Hygiene Technology ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ และรา ด้วยเทคโนโลยีรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UVC) และ CCFT (Close coupled field technology) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
2.สมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย โดย ดร.ภูมิวริชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล นายกสมาคม และ พท.ธารณา จันทร์แจ้ง เลขาธิการสมาคม ซึ่งสมาคมแพทย์ไทยฯ เป็นผู้ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการดำเนินการรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) โดยใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพร ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่
3.บริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย จำกัด) โดย นางสาวสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับทางกรุงเทพมหานคร ด้าน Zero-waste โดยปัจจุบันได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการกำจัดขยะอินทรีย์ (Bio-Digester Machine) และ
4.วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร โดย นางพรไพลิน ทิพสุธันย์ ผู้อำนวยการโครงการวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ และนายบัณฑิต คำโกน ที่ปรึกษาและคณะทำงานประสานงานโครงการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สำหรับการหารือเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐานการส่งออกสากล ตั้งแต่ การปลูก การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การนำเข้า-ส่งออกและ การบูรณาการทางการแพทย์ โดยที่ บริษัทแฟมเทรด จำกัด และบริษัท Hygiene Technology Thailand จำกัด พร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รังสีอัลตราไวโอเลตซี (UVC) และ CCFT ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองจาก Campden BRI ประเทศอังกฤษ ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการหารือในครั้งนี้ จะนำเข้าสู่การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพรต่อไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)