รางวัล/กิจกรรม

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดงประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

นายวงศกร ดีนาถ นายคงพัฒน์ นกยอก และ นางสาวสุวรรณี ธรรมดำรงวิทย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ในหัวข้อเรื่อง ระบบจัดการซิปแอคเคาท์ด้วย เอพีไอ เฟรมเวิร์ค (SIP account management with API Frame work) โดยมีอาจารย์ศิริชัย สาระมนัส เป็นที่ปรึกษาหลัก เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี