โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี โดยร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มาบรรยายและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖