ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

scirmutp-siam

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ในวันที่ 28 กันยายน 2559