การร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

ตามหนังสือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” โดยขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมและหรือเสนอผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ในการเข้าร่วสัมมนาของส่วนราชการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4334-8983 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://uac.kku.ac.th 

advertisment