เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตาม ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตยังความเศร้าโศกอาดูรมาสู่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ที่อ้างถึงสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
1.ให้ทุกศูนย์พื้นที่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2.ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส่วนการแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์ขอให้ใช้สีที่ไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา 1 ปีเช่นกัน
3. สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ขอความร่วมมืองดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท ได้แก่ การจัดแสดงดนตรี การจัดการประกวดต่างๆ การจัดการแข่งขันและการเชียร์กีฬา การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นต้น จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร