Event News

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี

1.ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

2.ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร