แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนบัวเกษร โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

« 1 of 2 »