โครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ นำโดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายโดยดร.วรินธร บุญยะโรจน์ และนายศุภชัย หิรัญศุภโชติ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยก ขยะมูลฝอย และแนะนำแนวทาง การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในชุมชนในรูปแบบของใช้ภายในบ้าน ที่มีคุณค่า มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

« 1 of 3 »