โครงการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ”

งานบริการการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ” ให้กับชุมชนหมู่บ้านหงษ์ประยูร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดยนำความรู้มาถ่ายทอดเกี่ยวกับการทำ     ลูกประคบสมุนไพรไทยพร้อมกับสาธิตการนวดประคบอย่างถูกวิธี

« 1 of 2 »