โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ ระดับคณะ” ในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๐ คน

« 1 of 2 »