ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยนายมาโนช หลักฐานดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร นายคณาวุฒิ อินทร์แก้ว และนางสาวภัทริกา สูงสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ นำนักศึกษา   ดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพรรณไม้หายากและสมุนไพร ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

« 1 of 2 »