โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดในคลังความรู้ และเพื่อให้งานศิลปวัฒนกรรมได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน

« 1 of 2 »