กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

งานกิจกรรมสโมรสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 12 มีนาคม 2560  และขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม