โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ.

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ. ในวันจันทร์ที่  13  มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 นำโดยไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และในช่วงบ่ายมีการจัดทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เรื่อง แนวทางแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า

« 2 of 3 »