พิธีประกาศแสดงเจตจำนง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดพิธีประกาศแสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ  ห้องประชุมราชพฤกฺษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี