หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนฌลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและแบบเสนอขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (แบบ กท.01) ฉบับใหม่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ird.rmutp.ac.th