ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

Download (PDF, 1.2MB)

ห้องสอบสัมภาษณ์

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9302
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี  โดยการเทียบโอน ภาคสมทบ) ห้อง 9302
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9303
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9301
เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน,ใบขับขี่,บัตรนักเรียน,นักศึกษา หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สำเนาใบปพ.1 (เอกสารตัวไม่สมบูรณ์ หรือสมบูรณ์แล้ว) ที่ทางสถานศึกษาออกให้
3. แฟ้มสะสมผลงาน (มีหรือไม่มีก็ได้)