ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”  ในอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี นำโดยอาจารย์อัญชนา  ขัตติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม และอาจารย์ธนาพร  บุญชู   เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย “การทำน้ำยาซักแห้ง”  ซึ่งกล่าวถึงสรรพคุณและประโยชน์ของน้ำยาซักแห้ง ชั้นตอนและส่วนผสมวิธีการทำ โดยแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติและการใช้ส่วนผสมตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างถูกวิธี เมื่อจัดทำเสร็จแล้วชุมชมก็สามารถทำไว้ใช้เองหรือจะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้

« 1 of 2 »