ประกาศคณะกรรมการการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ขรก.และพนม.

ประกาศคณะกรรมการการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย