ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล  “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต