โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ๙  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ศิริชัย  สาระมนัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ในสาขาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมสำนักงานอย่างถูกวิธี

« 2 of 2 »