การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป