โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการประยุกต์กับการทำงานทางด้านที่เกี่ยวข้องเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 2 of 2 »