โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารของโรงเรียนบางปลาม้าให้การต้อนรับ นำโดยดร.ธนงพศ์  สารีอินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติในการเป็นประธานกล่าวเปิด  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล   ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล  ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว และดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเซรามิกและฝึกปฏิบัติในกิจกรรม  “Ceramic  hand  craft”   และช่วงบ่ายฝึกกิจกรรมฐาน ๕ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ผ้านาโนมหัศจรรย์ ปริศนาภาษาวัสดุ , นักวัสดุกับความร้อน ช่างกลวัสดุ  และเกมส์รู้จักวัสดุศาสตร์

« 1 of 3 »