โครงการค่ายุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารของโรงเรียนสาคลีวิทยาให้การต้อนรับ  ซึ่งมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล   ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล  ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว และดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเซรามิกและฝึกปฏิบัติในกิจกรรม  “Ceramic  hand  craft”   และช่วงบ่ายฝึกกิจกรรมฐาน ๕ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ผ้านาโนมหัศจรรย์ ปริศนาภาษาวัสดุ , นักวัสดุกับความร้อน ช่างกลวัสดุ  และเกมส์รู้จักวัสดุศาสตร์

« 1 of 2 »