การสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 9301 9302 9303 และชั้น 9 ห้อง 9901 9906 9907

รายละเอียดกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ

*หมายเหตุ ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอ 2B และ ยางลบ