ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ  ค่ายเพชรรัชต์  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  ต่อจากนั้นพิธีกรแนะนำผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา  แนะนำหลักสูตรรายวิชา งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา งานวิชาทหาร  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อจากนั้นเดินทางมุ่งสู่สระบุรีเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

« 2 of 2 »