Event News

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบลาซิล (ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี) PEC-G2018

ด้วยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบลาซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G2018) ทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบลาซิลประจำประเทศไทย ได้ที่ Email: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560