ข่าวกิจกรรม

โครงการ“หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA  เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพดิจิทัล   และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  RMUTP  Boot  Camp  Project : Database Fundamental” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากสถานประกอบการจาก บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยอาจารย์ศศิวิมล ฮงมา และอาจารย์มนูศักด์ สังแก้ว  มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

« 1 of 2 »