ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน  โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถานประกอบการ  นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  ให้การต้อนรับและรับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมสรุปภาพรวม

« 1 of 2 »