ข่าวกิจกรรม

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในวันศุกร์ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐  ภายใต้หัวข้อ  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการถวายราชสดุดี  แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ชมพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๖   การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว  เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษารวมถึงการประกวดการนำเสนอผลงาน  พร้อมกับชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วย

« 1 of 3 »