แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  ตามรายนามผู้ขออนุมัติปริญญา ตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน 31  ราย  ให้นักศึกษาติดต่อขอรับผลการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download (PDF, 47KB)