ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ “คณะกรรมการรวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ระหว่างคณะ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต”

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯเป็นไปตามที่กำหนด และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในปีการศึกษา 2560 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code แบบประเมินดังกล่าว นักศึกษาสามารถตอบแบบประเมินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 (นักศึกษา 1 คน สามารถตอบแบบประเมินได้ 1 ครั้ง)

 

QR Code

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษา 1/2560