ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560 : ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเข้าไปที่ http://job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแแบบสอบถามภาวะการมรงานทำของบัณฑิต บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จกระบวนการ พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
  2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ) ให้เข้าไปที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer  โดยบัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตต้องพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ บริษัทหน่วยงาน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้