ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

การรับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS61 ปีการศึกษา 2561

TCAS รอบ 1/2 : ยื่น PortfolioTCAS รอบ 2 : โควตา (ถึง 20 มี.ค.61)TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกันTCAS รอบ 4: รับตรงอิสระ

TCAS รอบที่ 1/1 (ถึงวันที่ 22 พ.ย.2560) กำหนดวันรับสมัครและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้ว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (22 ธ.ค.2560) ดูรายชื่อ
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 22 ธ.ค.2560 – 5 ม.ค.2561) 
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 22 ธ.ค.2560 – 5 ม.ค.2561) ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 11-12 ม.ค.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
 TCAS รอบ 1/2 (ถึงวันที่ 28 ก.พ.2561)  เลยระยะเวลารับสมัคร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40  ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ* 30  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป
* หลักสูตรปรับปรุงเป็น หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561)

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ถึงวันที่  25 ก.พ.2561 และชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่ง Portfolio ทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตัวเอง (ภายในวันที่ 25 ก.พ.2561) ได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หรือ ผู้สมัครสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์ (วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561)
หมายเหตุ  ปกแฟ้มสะสมผลงาน ให้ระบุสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้วย

4. กำหนดการสัมภาษณ์และประกาศผล

 • สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มีนาคม 2561
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 19-22 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (26 มีนาคม 2561)
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย.61)  ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 4-5 เม.ย.61) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

5. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook

 TCAS รอบที่ 2 : โควตา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2560 – 20 มี.ค.2561)  ปิดรับสมัคร

รอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ* 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
*ปรับปรุงเป็น หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561)

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ 22 ธ.ค.2560 – 20 มี.ค.2561 และชำระเงินค่าสมัคร
3. กำหนดการสอบและประกาศผล

 • ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์ และยื่นคะแนน GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา  (วันที่ 18 เมษายน 2561) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 เมษายน 2561)
 • ผู้สมัครรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 3-6 พ.ค.2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (8 พ.ค.2561)
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 9 – 15 พ.ค.2561) ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 17 – 18 พ.ค.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
 • ปฐมนิเนศนักศึกษาใหม่ (วันที่ 21-22 มิ.ย.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook

TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (วันที่ 9 – 19 พ.ค. 2561)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
 • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ (วันที่ 9 – 19 พ.ค. 2561)
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ สาขาวิชาละ 200 บาท (วันที่ 9 – 20 พ.ค. 2561)
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House เว็บไซต์ ทปอ. http://tacas.cupt.net (วันที่ 1 – 3  มิ.ย. 2561)
 • สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่เลือก (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์ ทปอ.  http://tacas.cupt.net (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
 • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์และพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนด**ประกาศให้ทราบภายหลัง**
 • ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ **ประกาศให้ทราบภายหลัง**
 • ตรวจโรคและเอกซเรย์ **ประกาศให้ทราบภายหลัง**
 • ปฐมนิเทศ วันที่  18 – 19 มิถุนายน 2561 (ภาพรวมมหาลัยฯ)  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 (ภายในคณะวิทย์ฯ) วันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2561 (ออกค่ายฯ ณ กองร้อยบังคับการค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)
 •  เปิดภาคการศึกษา 1/2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
TCAS รอบที่ 4: รับตรงอิสระ (28 พ.ค. -8 มิ.ย.61) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ภาคปกติ 35 ม.6 (วิทย์-คณิต),
ม.6 (ศิลป์-คำนวณ)
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต ,ศิลป์ คำนวณ หรือปวช.สายช่างอุตสาหกรรมอิเล็กฯ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปวช.ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 25 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  วันที่ 28 พ.ค. – 8 มิ.ย.61  และชำระเงินค่าสมัครธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

3. สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  (วันที่ 14 มิถุนายน 2561)

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  (วันที่ 15 มิถุนายน 2561)

6.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561)

7.ตรวจโรคและเอกซเรย์  (วันที่ 23 มิถุนายน 2561)

8. เปิดกาคการศึกษา 1/2561  (วันที่ 25  มิถุนายน 2561)

9. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ 02-836-3000 ต่อ  4616, 4617 หรือ Facebook