ข่าวกิจกรรม

Digital Thailand Big Bang 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงาน Digital Thailand Big Bang 2017   นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม (SYG Holding) บริษัทชั้นนำด้านการเกษตรยุคใหม่ เพื่อการส่งเสริมข้อมูลสำหรับเกษตณยุคดิจิทัล ยกระดับรายได้เกษตรกร ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมาพัฒนาการเกษตร หรือ Cognitive IOT Solutions สำหรับ Agriculture 4.0 ซึ่งภายในงานนี้ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ได้ประกาศในการการปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและพร้อมกันทั้งประเทศ โดยทุกฝ่ายจะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาไปพร้อมๆกัน

« 1 of 2 »