Digital Thailand Big Bang 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงาน Digital Thailand Big Bang 2017   นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม (SYG Holding) บริษัทชั้นนำด้านการเกษตรยุคใหม่ เพื่อการส่งเสริมข้อมูลสำหรับเกษตณยุคดิจิทัล ยกระดับรายได้เกษตรกร ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมาพัฒนาการเกษตร หรือ Cognitive IOT Solutions สำหรับ Agriculture 4.0 ซึ่งภายในงานนี้ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ได้ประกาศในการการปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและพร้อมกันทั้งประเทศ โดยทุกฝ่ายจะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาไปพร้อมๆกัน

« 1 of 2 »