ข่าว

เครื่องแต่งกายบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม