รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา

 สาขาวิชา   คุณวุฒิผู้สมัคร  จำนวน  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 10 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน ภาคสมทบ) ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ 20 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ) ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า 5 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
ระยะเวลารับสมัคร  1 ต.ค.2560 – 27 พ.ย.2560
รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง http.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ชำระค่าสมัคร ธ.กรุงศรีอยุธยา  หรือ เคาร์เตอร์เวอร์วิส
สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี) 2 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 ธ.ค. 2560
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 23 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ Facebook