ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนวิชามลพิษทางอากาศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและ            สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ในวันอังคารที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยได้รับการต้อนรับและรับชมวีดิทัศน์แนะนำ  ฝ่าย           สิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ     และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์  ด้านการควบคุมคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการจริง ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

« 1 of 2 »