ข่าว

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2560)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ