ข่าว

ประกาศคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ได้เข้ารับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560  สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้