ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เห็นว่าการประชุมสัมมนาดังกล่าวมีประโยชน์ต่อท่าน จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท และสำหรับนักศึกษา 600 บาท (ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนแลเข้าร่วมงานโดยไม่ถือเป็นวันลา) หากสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียน (สิ่งที่แนบมาด้วย) และส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560