ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2560
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทางธนาคาร/เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2560
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560   นักศึกษาสามารถติดต่อขอ เพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560