ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการดำเนินตามนโยบายและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒