ข่าว

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สอบถามรายละเอียดที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย