Event News

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรม Turnitin 2017  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017 ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัดรอบละ 50 คน จำนวน 6 รอบ โดย สวพ.ยึดข้อมูลจากหนังสือของหน่วยงานที่ส่งมาก่อน รายละเอียด