แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนนาคประสิทธิ์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  โรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม  โรงเรียนทวารวดี  โรงเรียนอาชีวศึกษานครปฐม  โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม